Với một tài khoản trên nghieng.net bạn có thể theo đuôi các tài khoản trên những mạng Mastodon khác và hơn cả vậy nữa.