Follow

Tạm thời sau khi nâng câp lên bản mới thì không upload hình ảnh/video đính kèm Tút được nữa, vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao. Mình đã post yêu cầu lên Mastodon để xin trợ giúp 🤣

Sign in to participate in the conversation
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.