Follow

Nghiêng đã được cập nhật thành công lên 2.7.1, nhưng Nghiêng bị mất các đoạn dịch tiếng Việt trước đây 😂 nhưng không sao, vì Nghiêng vẫn đang dịch tiếp :D
--
Nghieng has been updated to mastodon version 2.7.1, but unfortunately, Nghieng has lost some translated string. But no worries, Nghieng is still in translation :D, it doesn't matter

Sign in to participate in the conversation
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.