Follow

Nghiêng đã update source code lên mastodon 2.7.1 nhưng các thư viện vẫn chưa compile thành công :(

Sign in to participate in the conversation
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.